Äktenskapsförord

Äktenskapsförord är ett avtals som skrivs mellan två parter som är gifta eller kommer gifta sig. Avtalet definierar vad som skall förbli enskild egendom i äktenskapet. Äktenskapsförord kan skrivas innan eller under ett giftermål.

 

Alla tillhörigheter som gifta makar äger under ett äktenskap ingår i deras gemensamma giftorättsgods detta innebär dock inte att det är deras gemensamma egendom i meningen att dom har fri förfoganderätt av varandras egendomar. Varje enskild make har full privat äganderätt över sina egna tillhörigheter under äktenskapet. Det är när det uppstår en skilsmässa som egendomen blir giftorättsgods och skall delas upp lika och rättvist mellan makarna.

Om en make vill vara säker på att en viss egendom man ägt innan ingången av äktenskapet eller egendom man förvärvat efter ingång av äktenskap och avkastning av den kan man ingå ett äktenskapsförord.

För att ett äktenskapsförord skall vara giltigt behöver det registreras hos Skatteverket (7 kap 3 § tredje stycket äktenskapsbalken) tillsammans med ansökan om äktenskapsförord hos Skatteverket skall förordet bifogas (16 kap 2 § äktenskapsbalken). För att ett äktenskapsförord skall gälla från början av äktenskapet skall det ges in till Skatteverket senast en månad efter att äktenskapet slöts mellan makarna. I fall äktenskapsförordet inkommer till Skatteverket senare än inom denna tidsram gäller det from dagen då det ges in till Skatteverket. Ett äktenskapsförord kan ingås när som helst under äktenskapet och även ges in till Skatteverket innan vigseln har förrättats.

När äktenskapsförordet har registrerats hos Skatteverket förs det in i äktenskapsregistret hos Skatteverket och där finns uppgifter om vilket datum äktenskapsförordet registrerades. Äktenskapsförordet skall undertecknas av makarna det behöver dock inte bevittnas men i en rättslig tvist kan det vara en fördel om äktenskapsförordets underskrifter är bevittnade.